Αποδόσεις Συστήματος 5 από 9 . Κωδ. 25 . Στήλες 30
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 0-6 12-24 0-12 1-5
Είτε - 5-7 11-15 8-13 1-3
4 - 1-5 0-13 11-24 0-7
3 - - 3-7 12-18 7-13
2 - - - 7-11 14-18
1 - - - - 14-18